Качество - ISO 9001:2008, БДС EN 15038:2006, Качество на преводаческите услуги :: Агенция за превод и легализация Лозанова 48

Качество на преводаческите услуги

  • Агенция за преводи и легализация Лозанова 48 ООД внедри система за управление на качеството, сертифицирана по ISO 9001:2008.
  • В системата за управление на качеството са интегрирани изискванията за предоставяне на преводаческите услуги на европейския стандарт БДС EN 15038:2006.
  • Всички процеси в дружеството са регламентирани и взаимообвързани, определени са критериите и методите за контрол, осигурени са необходимите ресурси и информационни потоци за ефективното функциониране на процесите.
  • Внедрените системи за управление на проекти Oracle Primavera 6P и Trados осигуряват наблюдение и измерване на процесите, своевременно предприемане на корективни мерки за отстраняване на несъответствията.
  • Внедрена система Oracle Financials.
  • Внедрената ERP позволява извършване на контрол над всички работни процеси в Лозанова 48 ООД.
  • Внедрената корпоративна система за компютърно подпомаган превод SDL Trados Synergy 2007 Busines на агенция за преводи и легализация Лозанова 48 ООД позволява едновременна работа в една и съща база данни на неограничен брой преводачи/проверяващи и осигурява последователност на терминологията и поддържане на персонализирана и специализирана терминологична база данни.
  • Системата за непрекъснато обновяване на компютърното и офис оборудване осигурява прецизна техническа подготовка на документите за превод и оформлението им в договорения формат.
  • Преводачите се подбират съгласно строги критерии. Агенция за преводи и легализация Лозанова 48 ООД осигурява непрекъснато обучение за повишаване на професионалната квалификация на преводачите и административните служители. При необходимост се привличат консултанти и експерти в съответните области. 
  • Агенция за преводи и легализация Лозанова 48 ООД има четири офиса с обща площ от 390 м2, в които са осигурени 34 високотехнологични работни места. Мрежовата система на Лозанова 48 ООД е изградена от 4 подмрежи със 7 сървъра, разположени в четирите офиса, свързани помежду им чрез оптична връзка и централизирано управление. Оборудването гарантира сигурна и навременна комуникация с нашите клиенти и партньори и опазване и съхранение на информацията.

Свържете се с нас, за да получите конкретна оферта за срокове и цени.

Политика по управление на качеството (pdf).

Направете запитване

В случай че Ви интересува превод, посочете от какъв на какъв език се превежда, срока за изпълнение и прикачете документа в един от възможните формати. Ако имате допълнителни забележки, допишете ги в полето най-долу.

В случай че Ви интересува заверка или легализация на документ, посочете вида на документа, от коя държава идва (за документите от чужбина), за коя държава е предназначен и на какъв език се превежда (за документите от България за чужбина), предназначението на документа (промяна на гражданско състояние, емиграция, регистрация на юридическо лице и т.н.) и/или допълнителна информация.


Имена: *
E-Mail: *
Телефон: *
Запитаване за: *      
Език, от който се превежда: *
Език, на който се превежда: *
Срок за изпълнение: *      
Държава, издаваща документа:
Институция, издаваща документа:
Държава, за която ще послужи документа:
Избери файл: *
  Изпрати