Няколко въпроса относно освобождаването на публичните документи от легализация :: Агенция за превод и легализация Лозанова 48

Няколко въпроса относно освобождаването на публичните документи от легализация

Няколко въпроса относно освобождаването на публичните документи от легализация.

Тук можете да видите оригиналната презентация.

АПОСТИЛИ – ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
ВЪПРОС 1 Какво представлява Апостилът и кога Ви е необходим?
ВЪПРОС 2 В кои държави важи Конвенцията за апостила?
ВЪПРОС 3 Какво да направя, ако държавата, в която е издаден публичният ми документ или държавата, в която трябва да го използвам не е страна по Конвенцията за апостила?
ВЪПРОС 4 За какви документи се прилага Конвенцията за апостила?
ВЪПРОС 5 Откъде да се снабдите с Апостил?
ВЪПРОС 6 Какво трябва да знаете преди да поискате Апостил?
ВЪПРОС 7 Колко струва Апостилът?
ВЪПРОС 8 Всички Апостили ли изглеждат еднакво?
ВЪПРОС 9 Как се полагат Апостили върху публични документи?
ВЪПРОС 10 Какви са последиците от апостила?
ВЪПРОС 11 Щом се сдобиете с Апостил, трябва ли Ви още нещо, за да докажете, че подписът или печатът на Вашия публичен документ е автентичен?
ВЪПРОС 12 Ако получателят на Вашия Апостил желае да провери достоверността му, какво да го посъветвам?
ВЪПРОС 13 Може ли Апостилите да бъдат отхвърлени в държавата, в която следва да бъдат използвани?
ВЪПРОС 14 Какво представляват електронните Апостили и електронните регистри на Апостили?


Хагска конференция по международно частно право

АПОСТИЛИ – ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Как да сме сигурни, че публичните ни документи ще бъдат признати в чужбина

Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: .................................................

This public document

2. has been signed by .................................

3. acting in the capacity of .........................

4. bears the seal/stamp of .........................

Certified

5. at .........................  6. the .........................

7. by ...............................................................

.........................................................................

8. No. .........................

9. Seal/stamp:         10. Signature:

.........................          .........................

Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Държава: .................................................

Този публичен акт

2. е подписан от .................................

3. в качеството му/й на .........................

4. и е поставен печат/марка на .............

Заверен

5. в .........................  6. на .........................

7. от ...............................................................

.........................................................................

8. под № .........................

9. Печат/марка:         10. Подпис:

.........................       .........................

Превод от фр. „Apostille” - т.е. удостоверението, предвидено в чл.3, ал.1 от Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, подписана в Хага на 5 октомври 1961 г. ратифицирана от Република България със закон, приет от XXXVIII Народно събрание на 25 май 2000 г. (ДВ, бр.47 от 2000 г.), в сила от 30 април 2001 г.; на български език това удостоверение е добило гражданственост като „апостил“ и съответно се използва така в превода на настоящата брошура – бел прев.

 

Публичните документи като например удостоверения за раждане, съдебни решения, патенти или нотариални заверки на подписи често се налага да се използват в чужбина. Обаче преди даден публичен документ да може да се използва в дадена държава, различна от издаващата го, често пъти трябва да се удостовери автентичността на произхода му. Традиционният начин за удостоверяване на автентичността на публични документи, предназначени за ползване в чужбина, се нарича „легализация“ и се състои от поредица отделни заверки на документа. Този процес включва длъжностни лица от държавата, където е издаден документът, както и Посолството или Консулската служба на държавата, в която документът ще бъде ползван. Поради това че става дума за множество органи, процесът на легализация често пъти е бавен, тромав и скъп.

http://www.hcch.net > раздел „Апостил“ [Apostille Section]

Голям брой държави по целия свят са се присъединили към една спогодба, която значително опростява заверката на автентичността на публични документи, предназначени за ползване в чужбина. Официално тази спогодба се нарича „Хагска конвенция от 5 октомври 1961 г. за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове“, а обикновено се нарича „Конвенцията за апостила“. Там, където се прилага, спогодбата свежда процеса на заверка на автентичността до една-единствена формалност – издаването на удостоверение за автентичност от орган, определен от държавата, в която е издаден публичният документ. Това удостоверение се нарича „Апостил“.

Конвенцията относно апостила се е доказала като изключително полезна и се прилага милиони пъти годишно по целия свят. Тя значително улеснява оборота на публични документи, издавани от дадена държава-страна по Конвенцията и предназначени за ползване в друга държава, която също е страна по Конвенцията.

В настоящата брошура се съдържа основна информация относно Конвенцията за апостила. В нея се разяснява в частност кога, къде и как се прилага Конвенцията, кой издава Апостили, какви са последиците от даден Апостил и за какво трябва да помислите преди да поискате Апостил.

За повече подробности, моля посетете уебсайта на Хагската конференция по международно частно право (Хагската конференция) на адрес www.hcch.net. Хагската конференция е организацията, изработила Конвенцията за апостила (вж. информацията в края на настоящата брошура). Цялата относима и актуализирана информация относно Конвенцията за апостила е на Ваше разположение в раздела „Апостил“ на уебсайта на Хагската конференция – вж. следния линк:

http://www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=37

ВЪПРОС 1 Какво представлява Апостилът и кога Ви е необходим?

Апостилът е удостоверение, с което се удостоверява автентичността на произхода на даден публичен документ (напр. удостоверение за раждане, сключен брак или настъпила смърт, съдебно решение, извлечение от регистър или нотариална заверка). В началото на настоящата брошура е поместен Образец на удостоверение- апостил.

Апостилите може да се използват само за документи, издадени в една държава, която е страна по Конвенцията за апостила и предназначени за ползване в друга държава, която също е страна по Конвенцията.

Апостил ще Ви е необходим, ако важат всички условия, посочени по-долу:
• държавата, в която е издаден документът, е страна по Конвенцията за апостила; и
• държавата, в която предстои да бъде използван документът, е страна по Конвенцията за апостила; и
• законът на държавата, в която е издаден документът, го счита за публичен документ; и
• държвата, в която предстои да бъде използван документът, изисква апостил, за да го признае като чуждестранен публичен документ.

Апостилът никога не може да се използва за признаване на даден документ в държавата, в която той е бил издаден – Апостилите са предназначени единствено за ползване на публичните документи в чужбина!

Апостил може да не се изисква, ако изискването за наличие на Апостил е било премахнато или опростено от законите, наредбите или практиката в сила в държавата, в която предстои да бъде използван публичният документ или ако съгласно тях документът е освободен от изискване да бъде легализиран. Такова опростяване или премахване може да е налице и вследствие на спогодба или друго споразумение в сила между държавата, в която предстои да бъде използван публичният документ и държавата, която го издава (напр. някои други Хагски конвенции освобождават документите от изискването за легализация или други аналогични формалности, включително Апостил).

Ако имате съмнения, следва да попитате получателя, за когото е предназначен Вашият документ, дали в конкретния случай е необходим Апостил.

ВЪПРОС 2 В кои държави важи Конвенцията за апостила?

Конвенцията за апостила важи единствено, ако по нея са страни и държавата, където е издаден публичният документ, и държавата, в която предстои същият да бъде използван. В раздела „Апостил“ на уебсайта на Хагската конференция е поместен изчерпателен и актуализиран списък на държавите, в които важи или скоро ще важи Конвенцията за апостила - вижте линка http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=41 [Таблица относно статута на Конвенцията за апостила].

Таблицата относно статута на Конвенцията за апостила има две части – в първата са посочени държавите, които са се присъединили към Конвенцията за апостила и които са също така членки на Хагската конференция (т.е. Организацията, разработила Конвенцията); във втората част са посочени държавите, които са се присъединили към Конвенцията за апостила, но не са членки на Хагската конференция. Казано другояче – не е нужно дадена държава да е членка на Хагската конференция, за да е страна по Конвенцията за апостила.

Когато правите справка в Таблицата относно статута на Конвенцията за апостила, винаги имайте предвид следното:
1. Проверете дали и държавата, в която е издаден публичният документ, и държавата, в която предстои същият да бъде използван, са посочени в някоя от двете части на Таблицата относно статута.
2. Няма значение дали дадена държава фигурира в първата или във втората част от Таблицата относно статута – Конвенцията важи еднакво и за държавите-членки на Организацията, и за тези, които не са членки.
3. Проверете датата на влизане в сила на Конвенцията за всяка от двете държави. Вижте колоната „EIF”[влизане в сила] – едва след тази дата съответната държава може да издава и получава Апостили.
4. Има различни начини дадена държава да стане страна по Конвенцията (ратификация, присъединяване, правоприемство или продължаване), но тези различия не касаят начина, по който Конвенцията действа в дадена държава.
5. Ако една от държавите се е присъединила към Конвенцията, проверете дали другата държава не е възразила срещу това присъединяване; за да разберете дали това е така, вижте колоната „Type” [вид] до наименованието на присъединяващата се държава и проверете дали има линк „А**” – ако има, кликнете върху него и проверете дали в списъка фигурира другата държава.
6. Проверете дали Конвенцията важи за цялата територия на дадена държава или само за части от нея; за да разберете дали това е така, вижте дали има линк в колоните „Ext” и „Res/D/N” - ако има, кликнете върху него и прочетете съответната информация.

→ Не бъркайте Таблицата относно статута на Конвенцията за апостила с други списъци на държави на уебсайта на Хагската конференция, като например списъка на Членките на Хагската конференция по международно частно право или таблиците относно статута на други Хагски конвенции. Дадена държава може да е страна по една или няколко други Хагски конвенции, но не и по Конвенцията за апостила или да е страна по Конвенцията за апостила без да е страна по други Хагски конвенции.

ВЪПРОС 3 Какво да направя, ако държавата, в която е издаден публичният ми документ или държавата, в която трябва да го използвам не е страна по Конвенцията за апостила?

Ако Вашият публичен документ е издаден или предстои да бъде използван в държава, където не важи Конвенцията за апостила, трябва да се свържете с Посолството или Консулството на държавата, в която възнамерявате да използвате документа, за да разберете с какви други възможности разполагате. Постоянното бюро (Секретариат) на Хагската конференция не предоставя съдействие в такива случаи.

ВЪПРОС 4 За какви документи се прилага Конвенцията за апостила?

Конвенцията се прилага само за публични документи. Дали даден документ е публичен се определя от законите на държавата, в която се издава документът. Държавите обикновено прилагат Конвенцията за най-различни документи. Повечето Апостили се издават за документи от административен характер, включително удостоверения за раждане, сключен брак и настъпила смърт; документи, издавани от органи или длъжностни лица, свързани със съдилища, трибунали или комисии; извлечения от търговски и други регистри; патенти; нотариални актове и нотариални заверки на подписи; дипломи от училища и университети и други академични дипломи, издавани от публични институции.

Конвенцията за апостила не се прилага за документи, подписани от дипломатически и консулски представители.
От приложното поле на Конвенцията са изключени и някои административни документи, свързани с търговски или митнически дейности.

→ Ако не сте сигурни дали даден документ е публичен, свържете се със съответния Компетентен орган на държавата, която издава документа (съобразно изложеното в отговора на следващия въпрос).

ВЪПРОС 5 Откъде да се снабдите с Апостил?

Всяка държава, която е страна по Конвенцията, трябва да определи един или повече органи, които имат право да издават Апостили. Тези органи се наричат „Компетентни органи“ – само те имат право да издават Апостили.

Списъкът на всички Компетентни органи, определени от всяка държава, която се е присъединила към Конвенцията за апостила, е поместен в раздела „Апостил“ на уебсайта на Хагската конференция.

Някои държави са определили само един Компетентен орган. Други държави са определели няколко Компетентни органа – било за да гарантира, че има Компетентни органи във всеки отделен район на държавата, било поради факта, че различни органи на изпълнителната власт отговарят за различните видове публични документи; в някои федерални системи националното Правителство може да отговаря за определени видове документи, а компетентното щатско или местно правителство – за други.

Ако дадена държава е определила различни Компетентни органи, уверете се, че сте намерили съответния Компетентен орган съобразно искането Ви.

Повечето Апостили се издават в деня на искането за Апостил.

В раздела „Апостил“ на уебсайта на Хагската конференция е поместена цялата информация за контакти на повечето Компетентни органи, включително линкове към уебсайтовете на Компетентните органи, ако има такива.

→ Върху даден публичен документ може да бъде положен Апостил само от съответния Компетентен орган на държавата, която издава документа. Постоянното бюро (Секретариат) на Хагската конференция предвижда широка гама услуги в помощ на Договарящите държави при ефективното прилагане и практическото действие на Конвенцията за апостила, но то не издава Апостили, не води регистър на Апостилите и не издава копия на Апостили.

ВЪПРОС 6 Какво трябва да знаете преди да поискате Апостил?

Преди да се обърнете към даден Компетентен орган, за да се снабдите с Апостил, трябва да вземете предвид следните въпроси – например:

• Важи ли Конвенцията за апостила и в двете държави – тази, която издава публичния документ и в тази, в която възнамерявате да го ползвате?
• Ако държавата, която е издала публичният документ е определила няколко Компетентни органа, кой е съответният Компетентен орган, който да издаде Апостил за публичния Ви документ?
• Можете ли да се снабдите с Апостил за своя публичен документ, т.е. Документът Ви счита ли се за публичен документ съгласно законите на държавата, в която е издаден?
• Можете ли да поискате Апостил по пощата или трябва да се явите лично? Това е особено важно, ако живеете в държава, различна от тази, която издава публичния Ви документ.
• Ако имате множество документи, трябват ли Ви множество Апостили?
• Има ли други документи (освен публичния документ) или допълнителна информация, които/която трябва да предоставите, да са се снабдите с Апостил (напр. документ, удостоверяващ самоличността Ви или подпечатан плик в случай на искания по пощата)?
• Колко струва Апостилът и какви са начините на плащане?
• Колко време отнема снабдяването с Апостил?

→ Ако не можете да намерите отговор на тези въпроси в настоящата брошура, вижте информацията, поместена в раздела „Апостил“ на уебсайта на Хагската конференция. Ако и там не намерите отговор, свържете се със съответния Компетентен орган.
В раздела „Апостил“ се съдържа цялата информация за контакти за повечето Компетентни органи, включително линкове към уебсайтовете на Компетентните органи, ако има такива.

ВЪПРОС 7 Колко струва Апостилът?

Конвенцията за апостила не дава информация за цената на апостила. По тази причина са налице големи разлики в практиката на различните Компетентни органи.

Повечето Компетентни органи събират такса за Апостили; ако има такава, размерът й варира значително. За практическа информация относно цените в отделните държави, вижте информацията, съдържаща се в раздела „Апостил“ на уебсайта на Хагската конференция.

ВЪПРОС 8 Всички Апостили ли изглеждат еднакво?

Не. В приложението към Конвенцията за апостила е даден примерен образец на Удостоверението [апостила] (което е възпроизведено в началото на настоящата брошура). Апостилите трябва да съответстват възможно най-много на това Удостоверение-образец.

В частност,
• за всеки Апостил трябва да бъде посочено, че е Апостил; и
• всеки Апостил трябва да включва съкратеното заглавие на Конвенцията на френски език (Convention de La Haye du 5 octobre 1961); и
• всеки Апостил трябва да включва каре с 10-те номерирани стандартни полета за информация.

Апостилът може да съдържа и допълнителна информация: Например даден Апостил може:
• да съдържа допълнителна информация относно публичния документ, за който се отнася;
• да съдържа бележка относно ограниченото действие на апостила (т.е. че същият удостоверява единствено произхода на публичния документ, за който се отнася);
• да съдържа Интернет адрес (URL) на регистър, в който може да бъде проверен произходът на Апостила; или
• да конкретизира, че Апостилът не е предназначен за ползване в държавата, която го издава.

Обаче такава допълнителна информация трябва да бъде извън карето, в което се съдържат 10-те номерирани стандартни полета за информация.

→ Макар че всеки Апостил трябва да съответства в максималната възможна степен на Удостоверението-образец, на практика Апостилите, издавани от различни Компетентни органи, се различават помежду си. Такива различия може да има в оформлението, размера и цвета, както и в допълнителните компоненти, дадени извън карето, в което се съдържат 10-те номерирани стандартни полета за информация. Такива различия във външния вид не са основание Апостилът да бъде отхвърлен от получателя, за когото същият е предназначен.

ВЪПРОС 9 Как се полагат Апостили върху публични документи?

Апостилът трябва да бъде положен директно върху самия публичен документ или върху отделен прикрепен към него лист (наричан „алонж“ - превод от фр. „allonge“ или „продължение“ съгласно официалния превод на Конвенцията на български език – бел.прев.). Апостилите може да се полагат посредством различни способи, включително щемпели [гумени печати], самозалепващи се стикери, сухи печати и пр.

Ако Апостилът е положен върху „алонж“, последният може да бъде прикрепен към основния публичен документ посредством най-различни способи, включително с лепило, капси, лента, восъчен печат и пр. Въпреки че всички тези способи са допустими съгласно Конвенцията, Компетентните органи се насърчават да използват по-сигурни способи на прикрепване, за да се запази целостта на апостила.

Това, че Апостилът не е положен посредством конкретен способ, не е основание същият да бъде отхвърлен.

→ Никога не разлепяйте и не разскачайте даден Апостил, независимо от това дали е положен директно върху публичния документ или върху алонж!

ВЪПРОС 10 Какви са последиците от апостила?

С апостила се удостоверява единствено произходът на публичния документ, за който същият се отнася – той удостоверява автентичността на подписа или печата на лицето или органа, което/който е подписал(о) или подпечатал(о) публичния документ и качеството, в което то или той е действал(о), извършвайки това.

Апостилът не удостоверява съдържанието на публичния документ, за който се отнася.

Апостилите не са пълномощни и не придават никаква допълнителна тежест на съдържанието на основния документ.

Апостилът никога не може да се използва за признаване на даден документ в държавата, където е издаден документът – Апостилите са предназначени за ползване на публичните документи единствено в чужбина.

Въпросът каква тежест придава Апостилът на основния публичен документ се решава от държавата, в която Апостилът предстои да бъде използван.

→ С апостила се удостоверява единствено произходът на публичния документ, за който се отнася, и никога – съдържанието на този документ.

ВЪПРОС 11 Щом се сдобиете с Апостил, трябва ли Ви още нещо, за да докажете, че подписът или печатът на Вашия публичен документ е автентичен?

Не. Апостилът, издаден от съответния Компетентен орган е всичко, което се изисква, за да се установи дали е автентичен подписът или печатът върху даден публичен документ и за да се установи качеството, в което действа лицето или органът, което/който е подписал(о) или подпечатал(о) публичния документ.

→ Ако важи Конвенцията, Апостилът е единствената формалност, която се изисква, за да се установи произходът на публичния документ – не може да бъдат налагани никакви допълнителни изисквания, за да се установи автентичността на произхода на публичния документ.

ВЪПРОС 12 Ако получателят на Вашия Апостил желае да провери достоверността му, какво да го посъветвам?

Всеки Компетентен орган е длъжен да води регистър, в който да вписва датата и номера на всеки издаден от него Апостил, както и информация относно лицето или органа, което/който е подписал(о) или подпечатал(о) основния публичен документ.

Получателите може да се свържат с указания в апостила Компетентен орган и да попитат дали информацията в апостила съответства на информацията в регистъра.

За да проверят достоверността на конкретен Апостил, получателите може да се свържат с Компетентния орган. В раздела „Апостил“ на уебсайта на Хагската конференция се съдържа информацията за контакти на Компетентните органи, включително телефонни номера и уебсайтове, например URL на електронни регистри, ако има такива.

Много Компетентни органи са започнали да поддържат онлайн електронни регистри. Благодарение на тези електронни регистри може лесно да се правят онлайн справки за установяване на достоверността на произхода на апостила без да се налага Компетентните органи да отговарят на такива искания по телефона, по електронна поща или другояче. Ако даден Компетентен орган поддържа такъв електронен регистър, в апостила се посочва Интернет адресът на електронния регистър.

Постоянното бюро (Секретариат) на Хагската конференция предвижда широка гама услуги в помощ на Договарящите държави при ефективното прилагане и практическото действие на Конвенцията за апостила, но то не издава Апостили, не води регистър на Апостилите и не издава копия на Апостили.

→ Ако получателят, за когото е предназначен Вашият апостилиран публичен документ, има съмнения относно произхода на апостила, трябва да го посъветвате незабавно да се свърже с Компетентния орган, посочен в апостила и да го помоли да провери дали наистина е издал апостила. Електронният регистър, ако има такъв, позволява лесни онлайн справки.

ВЪПРОС 13 Може ли Апостилите да бъдат отхвърлени в държавата, в която следва да бъдат използвани?

Апостилите, използвани в съответствие с изискванията на Конвенцията, трябва да бъдат признати в държавата, в която следва да бъдат използвани.

Апостили може да бъдат отхвърляни единствено ако и когато:
• произходът им не може да бъде удостоверен (т.е. ако и когато подробностите в апостила не съответстват на тези в регистъра, воден от Компетентния орган, за който се предполага, че е издал апостила); или
• формалните им компоненти се различават съществено от Удостоверението-образец, приложено към Конвенцията.

Макар че всеки Апостил трябва да съответства в максималната възможна степен на приложеното към Конвенцията Удостоверение-образец, на практика Апостилите, издавани от различни Компетентни органи, се различават по оформлението, размера и цвета си, както и по допълнителните компоненти, които може да бъдат включени в Удостоверението. Такива различия във външния вид не са основание за отхвърляне на апостила.

Това, че Апостилът не е положен посредством конкретен способ, не е основание същият да бъде отхвърлен. Простият факт, че даден Апостил е бил положен посредством способ, който се различава от способа(ите), използван от държавата, в която следва да бъде използван, не е основание за отхвърлянето на апостила.

Допълнителният текст в даден Апостил извън карето с 10-те номерирани стандартни полета за информация не е основание за отхвърляне на даден Апостил.

„Удостоверенията-апостили“, издавани от държави, които не са страни по Конвенцията, трябва да бъдат отхвърляни

ВЪПРОС 14 Какво представляват електронните Апостили и електронните регистри на Апостили?

Конвенцията позволява на Компетентните органи да издават Апостили в електронна форма (електронни Апостили) и да водят електронни регистри на Апостилите (електронни регистри).

Много Компетентни органи създават и внедряват електронни Апостили и електронни регистри съгласно предложението на Постоянното бюро (Секретариат) на Хагската конференция по Пилотната програма за електронни Апостили (e-APP). За повече информация относно Пилотната програма за електронни Апостили (e-APP) изобщо и – в частност – за това дали даден конкретен Компетентен орган издава електронни Апостили и/или поддържа електронен регистър, вижте уебсайта на Пилотната програма за електронни Апостили на адрес www.e-APP.info (по-точно раздела „Статут на e-APP”).

Информация за Хагската конференция по международно частно право

Хагската конференция по международно частно право е създадена през 1893 г., а през 1955 г. става постоянна междуправителствена организация. Днес Хагската конференция е видна Световна организация, която се занимава с презгранични юридически проблеми по частноправни и търговски въпроси. Мисията й е да работи за един свят, в който физическите лица и фирмите могат да се ползват от висока степен на правна определеност в презгранични ситуации.

Откликвайки на нуждите на глобализиращата се международна общност, Хагската конференция разработва многостранни Конвенции (45 на брой от 1893 г.) и подпомага прилагането им и практическото им действие. Тези Хагски конвенции касаят най-различни сфери като например Апостили, връчване на съдебни документи в чужбина; събиране на доказателства в чужбина; акции, облигации и други ценни книжа; отвличане на деца, осиновяване в чужбина, задължения за издръжка и пр. Целта на тези Конвенции е да изграждат мостове между различни правни системи, зачитайки многообразието им. Секретариатът на Хагската конференция се нарича Постоянно бюро.

Хагска конференция по международно частно право
Постоянно бюро
PERMANENT BUREAU
6, Scheveningseweg
2517 КТ The Hague
The Netherlands

Tel: +31 (70) 363 3303
Fax: +31 (70) 360 4867
e-mail: secretariat@hcch.net
Website: www.hcch.net

Направете запитване

В случай че Ви интересува превод, посочете от какъв на какъв език се превежда, срока за изпълнение и прикачете документа в един от възможните формати. Ако имате допълнителни забележки, допишете ги в полето най-долу.

В случай че Ви интересува заверка или легализация на документ, посочете вида на документа, от коя държава идва (за документите от чужбина), за коя държава е предназначен и на какъв език се превежда (за документите от България за чужбина), предназначението на документа (промяна на гражданско състояние, емиграция, регистрация на юридическо лице и т.н.) и/или допълнителна информация.


Имена: *
E-Mail: *
Телефон: *
Запитаване за: *      
Език, от който се превежда: *
Език, на който се превежда: *
Срок за изпълнение: *      
Държава, издаваща документа:
Институция, издаваща документа:
Държава, за която ще послужи документа:
Избери файл: *
  Изпрати